חברת קונטסט שיווק הינה בעלת האתר www.superkids.co.il

תקנון האתר

תקנון לשימוש באתר האינטרנט www.superkids.co.il

 

מבוא

1.1. ברוך הבא לאתר www.SuperKids.co.il (להלן -"האתר"), אותו מפעילה חברת קונטקסט שיווק – מספר 066135187 (להלן – "החברה" או "מפעיל האתר" או "קונטקסט שיווק" או "Superkids" או "סופרקידס") . האתר מאפשר רכישה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי קונטקסט שיווק(חנות וירטואלית).1.2. קונטקסט שיווק מאשרת גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן – "תנאי השימוש"). 1.3. המשתמש נדרש לקרוא תקנון זה בעיון בטרם גלישה באתר ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר שכן המשך גלישה ועיון במידע המפורסם באתר ו/או רכישה של מוצר כלשהו באתר מהווים הסכמת המשתמש להוראות תקנון זה. המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתקנון זה אולם אם המשתמש אינו מסכים לאמור כאן, המשתמש נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש.

1.4. קונטקסט שיווק שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה. 1.5. השימוש בלשון זכר בלבד הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.

2. תנאי סף לביצוע רכישות באתר ביצוע רכישות באמצעות האתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: 2.1. המשתמש הינו בגיר (בן 18 ומעלה) או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל. 2.2. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט. 2.3. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה.2.4. המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי. 2.5. המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל, ונמצא במפת החלוקה של רשות הדואר.

3. פרטי המשתמש 3.1. בעת ביצוע עסקה באתר סופרקידס המשתמש ידרש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: ת.ז. שם פרטי, שם משפחה (שם ומס' חברה – לפי העניין), טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר. המשתמש מאשר כי הפרטים שהוזנו הינם נכונים, מלאים ומדויקים, ומסכים כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו. ככל שהפרטים שיימסרו יהיו שגויים או לא מדוייקים קונטקסט שיווק לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית וכי נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לקונטקסט שיווק בשל כך. 3.2. בעצם ביצוע העסקה המשתמש מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לו, או לתאגיד בשמו הוא מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינו מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי.

4. ביצוע רכישה באמצעות האתר 4.1. המכירה באתר הינה מכירה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי (מכירה רגילה). במקרה שלאחר מכירה של מוצר, התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן תוך שני ימי עסקים ותאפשר לו לבחור בין הזמנת מוצר חלופי או ביטול העסקה.4.2. התשלום בגין העסקה יבוצע בכרטיס אשראי או באמצעות אתר www.Paypal.com בלבד (ללא יתאפשר תשלום באמצעי תשלום אחר כגון: שיק, מזומן, זיכוי, מימוש נקודות).4.3. המשתמש ימסור פרטים אישיים כאמור בסעיף 3.1 לעיל, לאחר מכן יאשר המשתמש את ביצוע הזמנתו (להלן: "ההזמנה"). 4.4. לאחר ביצוע ההזמנה תבדוק קונטקסט שיווק את פרטי כרטיס האשראי עם חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה של חברת האשראי, תישלח למשתמש הודעה באם בדוא"ל או בשיחה טלפונית, בהתאם לפרטים שמסר. יובהר ויודגש כי העסקה תשוכלל רק לאחר שקונטקסט שיווק תקבל את אישור חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית, ובכפוף להימצאות המוצר במלאי, כאמור בסעיף 4.1 לעיל. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי תוצג הודעה למשתמש באתר ותישלח למשתמש הודעה דוא"ל על כך. יובהר כי במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.4.5. מועדי המשלוח של ההזמנה ייחשבו רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.4.6. המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדוא"ל הוא מאשר משלוח הודעות על ידי קונטקסט שיווק בקשר עם ביצוע הזמנות בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו. יובהר ויודגש כי משלוח הודעת הדוא"ל האמורה אינה מהווה ראיה על ביצוע הפעולה. 4.7. רישומי המחשב הפנימיים של קונטקסט שיווק ו/או מי מטעמה יהוו ראיה קבילה לביצוע ההזמנה כאמור.

5. אספקת המוצרים 5.1. קונטקסט שיווק תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו. 5.2. שירותי השילוח יהיו באמצעות חברת השליחויות בר הפצה או דואר ישראל 5.3. קונטקסט שיווק תפעל על מנת לספק את המוצרים על פי התנאים הנקובים ומחירי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה. 5.4. קונטקסט שיווק מתחייבת לספק רק מוצרים אשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש ולכתובת אשר ציין המשתמש. 5.5. התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצרים, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בשל פגם או אי התאמה, או אם בוטלה העסקה בטרם בוצע המשלוח.5.6. מועד אספקת המוצרים המצויין באתר מתייחס לימי עבודה של חברת השליחויות (לא כוללימי ו'-ש', ערבי חג וחג) כאשר תחילת ספירתם הינו ביום קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 14:00 תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העבודה שלמחרת.5.7. קונטקסט שיווק לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטים שגויים ו/או לא מדוייקים ומלאים שמסר המשתמש. קונטקסט שיווק לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים לקונטקסט שיווק מראש, קונטקסט שיווק תנקוט במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה. במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, בהתאם למפורט בסעיף 6.4 להלן.

6. ביטול עסקה ביטול עסקה על ידי המשתמש 6.1. המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות מכוחו.6.2. להלן פירוט התנאים והדרך בא יכול המשתמש לבטל את עסקת הרכישה שביצע:6.2.1. המשתמש רשאי לבטל את העסקה לרכישת המוצר מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר;6.2.2. המשתמש אינו רשאי לבטל עסקה לרכישת המוצרים שלהלן: 6.2.2.1. טובין פסידים; 6.2.2.2. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; 6.2.2.3. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית. יודגש ויובהר כי לא תעשה כל ביטול עסקה במקרה הו הצרכן פתח את אריזתו המקורית של המוצר.6.3. ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לקונטקסט שיווק במייל לאחראי תפעול האתר במייל שכתובתו [email protected] . 6.4. לאחר קבלת ההודעה בדבר ביטול העסקה כאמור לעיל, קונטקסט שיווק תחזיר למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, ולא תגבה מהמשתמש סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם (במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה לא יגבו דמי ביטול).6.5. במידה ומבצע הפעולה קיבל לידיו את המוצר, בטרם העסקה בוטלה על ידו, ידאג להחזרת המוצר לקונטקסט שיווק, על חשבונו, בהתאם לפרטים שיימסרו לו (במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה החזרת הנכס לקונטקסט שיווק תהיה על חשבונה). המוצר יוחזר באריזתו המקורית כאשר היא סגורה לחלוטין ושקית האריזה נשראה אטומה באריזתה המקורית. ביטול העסקה על ידי קונטקסט שיווק 6.6. קונטקסט שיווק תהא רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה: 6.6.1. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;6.6.2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;6.6.3. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;6.6.4. אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או מי מטעמו;6.6.5. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל העסקה וקונטקסט שיווק תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי קונטקסט שיווק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

7. הגנה על הפרטיות ומאגרי מידע 7.1. בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו בפני המשתמש, התכנים שעניינו אותו, זמן שהייה באתר ואילו פעולות ביצע המשתמש. קונטקסט שיווק רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. קונטקסט שיווק רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש אישית או מאפשרים לזהות אותו באופן אישי.7.2. קונטקסט שיווק אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמשים בפורום הגולשים, אולם היא שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים לה) במקרים בהם הדין מקנה לה זכות לעשות כן.7.3. לתשומת לב המשתמש: במועד ההרשמה לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר באתר יתבקש המשתמש לבחור במקום המיועד לכך האם הינו מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S) בגין מבצעים והנחות בקונטקסט שיווק. 7.4. אם המשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מקונטקסט שיווק, הוא יוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן יוכל להסיר בכל עת את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לו במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות S.M.S) שיקבל מקונטקסט שיווק. 7.5 משתמש באתר אשר יעלה ו/או ישלח תמונות או כל מידע אחר (קבצי מידע אישיים מכל סוג) אל עמוד היצירות מוותר בזאת על בעלותו על התמונה, ובכך נותן לקונטסקט שיווק את הבעלות והזכויות על התמונה ולא יוכל לתבוע אותה על כל מקרה נזיקין מכל סוג שהוא בעתיד. בעצם ביצוע פעולת שליחת התמונות האישיות אל חברת קונטקסט שיווק מוותר בזאת היוצר על כל זכות מכל סוג שהוא על התמונה ועל זכותו לתבוע את קונטקסט שיווק או מי מטעמה על שימוש לרעה או כל תביעת נזיקין אחרת העלולה להיגרם לו מפרסום התמונה באתר האינטרנט סופר קידס בכתובות www.superkids.co.il או www.superkids-toys.com. בעל התמונה או היצירה לא יהיה זכאי לדרוש את בעלותו על התמונה/יצירה בשום צורה. יובהר וידגש כי התמונה תהיה זמינה ברשת האינטרנט לכל החפץ בה באשר הוא ולחברת קונטקסט שיווק אין כל יכולת לעקוב אחר הפצתה ברשת האינטרנט וכבך איננה אחראית בשום אופן לכל נזק אשר עלול להיגרם לבעל התמונה בכל שלב בעתיד. עם שליחת תמונה/ סרטו או כל מידע אחר על ידי גורם שלישי, קונטקסט שיווק שומרת לעצמה את הזכות המלאה להעלות לאתר כל תמונה או סרטון שבה תחפוץ לאתר האינטרנט לפי שיקול דעתה וזכותה המלאה לבחור מה לפרסם ובטווח הזמן המקובל עליה ללא יכולתו של הצד השלישי להביע כל הסתייגות או לתבוע כל זכות מרגע שליחת התמונה/המידע אל חזרת קונטקסט שיווק. 7.6 שולח התמונה או כל מידע אחר מתחייב ומצהיר למעשה בעצם פעולת השליחת התמונה אל חברת קונטקסט שיווק (באמצעות דוא"ל או כל דרך שליחה אחרת) שהוא בגיל 18 ומעלה, הוא בעל התמונה או יוצר התמונה או שהינו האפוטרופוס החוקי של היוצר שיכול להיות שהינו מתחת לגיל 18. במידה ו"היוצר" של התמונה או מה שמופיע בתוכנה הינו מתחת לגיל 18, האפוטרופוס החוקי או כל קרוב משפחה מקרבה ראשונה מצהיר בכך שהוא האחראי לכל נשק או פגיעה אשר עלולה לקרות ליוצר התמונה או תוכנה בעתיד ולקוח אחריות מלאה בגין ההשלכות של תפוצה כולל נשיאת אחריות משפטית ותשלומי פיצויים גם לאחר ש"היוצר" עובר את גיל 18. שולח התמונה נושא במלוא האחריות מכל וכל וחברת לקונטקסט שיווק לא תהיה כל אחריות בשום אופן על כל נזק או פגיעה וכיוצ"ב בעתיד (גם לאחר הגיעו של הקטין לגיל 18) יובהר ויודגש כי עצם שליחת התמונה אל חברת קונטקסט שיווק פותרת אותה מידיית ולעולם מנשיאת אחריות על התמונה או תוכנה או הפצתה ברשת או בכל מקום אחר ולא יהיה ניתן לתבוע מחברת קונטקסט שיווק כל אחריות או נשיאת נטל פיצועים לנפגע (להלן: יוצר התמונה או תוכנה בין אם הוא בגיר או קטין).

8. זכויות יוצרים וקנין רוחני 8.1. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של קונטקסט שיווק בלבד.8.2. האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוב' (להלן – "המידע") מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע הוא קניינה של קונטקסט שיווק או של צדדים שלישיים אשר התירו לקונטקסט שיווק לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר.8.3. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של קונטקסט שיווק.8.4. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ"ל, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.8.5. הסימנים המסחריים של קונטקסט שיווק בין אם מצוין בצדם הסימון © ובין אם לאו, הם סימני מסחר של קונטקסט שיווק, או מותגים בבעלות קונטקסט שיווק, אשר השימוש בהם מותר בלעדית לקונטקסט שיווק. לא יעשה המשתמש כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של קונטקסט שיווק בסימני המסחר או המותגים. כל המבצע שימוש לרעה במידע אשר נמצא באתר האינטרנט www.superkids.co.il או www.superkids-toys.com וכל הנזיקין אשר ייגרמו לחברת קונטקסט שיווק בגין שימוש לרעה זה יועבר אוטומאטית לאחריות המבצע לרבות הוצאות משפטיות, תשלום פיצוים וכיוצ"ב. באתר האינטרנט קיים מידע השייך לצד שלישי אשר אישר לחברת קונטקסט שיווק בלבד את השימוש בקניין הרוחני תחת הסכמי בלעדיות, כל נזיקין אשר ייגרמו לצד השלישי (יצרניות המוצרים) כתוצאה משימוש לרעה וכל תביעה מצד שלישי (יצרניות המוצרים) לחברת קונטקסט שיווק תועבר באופן מלא ולאלתר לגורם המפר את זכויות הקניין של חברת קונטקסט שיווק.

9. הגבלת אחריות של מפעילת האתר 9.1. האתר בכללותו – כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע לציבור כמות שהוא (As Is). אמנם, נתכוונה קונטקסט שיווק כי המידע יהיה נכון ומדויק, ואולם יתכן והמידע אינו שלם ולחליפין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. למרות האמור לעיל, קונטקסט שיווק בודקת את המידע המוצג באתר, לרבות המפרטים ומחירי המוצרים, בנסיבות בהן יתגלה לקונטקסט שיווק, כי נפלה טעות במידע המוצג באתר, תתקן קונטקסט שיווק את הטעות באופן מיידי. קונטקסט שיווק אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע, במקרים בהם נקטה בכל האמצעים בכדי למנוע טעויות אלו. קונטקסט שיווק מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. יתכן וחלק מהמידע מקורו מצדדים שלישיים, ועל כן מובן שלקונטקסט שיווק אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין קונטקסט שיווק ערבה למידת הדיוק של מידע זה. יחד עם זאת, מפעילי האתר ינקטו בכל האמצעים מול הספקים בכדי לפתור תלונות צרכנים.9.2. קונטקסט שיווק אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי קונטקסט שיווק, נזקים, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר, אצל קונטקסט שיווק או מי מספקיה.9.3. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. קונטקסט שיווק אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר. קונטקסט שיווק לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.9.4. קונטקסט שיווק אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע.9.5. קונטקסט שיווק אינה נושאת באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים.9.6. קונטקסט שיווק לא תהיה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים.התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלי בצבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.9.7. קונטקסט שיווק אינה אחראית על מוצרים שהתקנתם תלויה בקונה ושניזוקו כתוצאה מהתקנה לא נכונה. 9.8 קונטקסט שיווק איננה אחראית בכל צורה ישירה או עקיפה על כל נזיקין אשר יגרמו למשתמש במוצרים אותה היא משווקת, קונטקסט שיווק דואגת לתקינותם של המוצרים וכל המוצרים בעלי תויי תקן מארה"ב, אירופה ומאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי. קונטקסט שיווק איננה אחראית לכל נזק אשר יירגם בעתיק הקרוב או הרחוק משימוש במוצרים אותה היא משווקת ולא ניתן יהיה לתבוע נזיקין בכל צורה או אופן מחברת קונטקסט שיווק גם בעתיד לבוא בגין נזיקי גוף, קניין רוחני, רכוש וכיוצ"ב. האחריות המלאה הינה על המשתמש במוצר בלבד. המשתמש מחוייב בזאת לקרוא את כל ההזהרות וההגבלות המצויות על גבי אריזות המוצרים ובאזהרות המצויות באתר האינטרנט של קונטקסט שיווק. האחריות על השימוש במוצרים אותם משווק קונטקסט שיווק הינה על המשתמש בלבד או האפוטרופוס החוקי שלו.  

10. תנאי השימוש בפורומים ו/או הוספת תגובות ו/או הודעות באתר10.1. אתר זה עשוי לאפשר לגולשים בו להשתתף בפורום הגולשים, לכתוב הודעות שיופיעו בפורום הגולשים ולעיין בהודעות של גולשים אחרים בפורום גולשים.10.2. תנאי לשימוש בפורום הגולשים הינו הסכמת המשתמש לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה. מובהר כי כל שימוש ו/או עיון בפורום הגולשים וכל מסירת תגובה ו/או עיון בתגובות מהווה הסכמה לתנאי השימוש וכי כל שימוש שלא בהתאם לתנאים אלו אסור בהחלט.10.3. התוכן וההודעות המופיעים בפורום הגולשים הם באחריותם הבלעדית של המשתתפים בפורום.10.4. התוכן המופיע בפורום הגולשים אינו תוכן המסופק ו/או נערך על ידי קונטקסט שיווק, וקונטקסט שיווק אינה אחראית לנכונות, דיוק, אמינות וטיב ההודעות בפורום הגולשים, לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת פורום הגולשים.10.5. מובהר כי קונטקסט שיווק אינה אחראית לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף שעלולים להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע שבפורום הגולשים.10.6. קונטקסט שיווק אינה אחראית לפגיעה בזכויות הקניין של המידע המתפרסם על ידי המשתמש.10.7. קונטקסט שיווק אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה להודעה כלשהי שנכתבה ו/או שנשלחה לפורום הגולשים.10.8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קונטקסט שיווק וכל נציג מטעמה תהיה רשאית לערוך, לשנות, לתקן, למחוק הודעות – בחלקן, או כולן, להתנגד לפרסום בפורום הגולשים, למנוע את פרסום ההודעה בפורום הגולשים ו/או להוציא מפורום הגולשים כל חומר ו/או מידע ו/או הודעה שנשלחה לפורום הגולשים, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של קונטקסט שיווק בלא כל מתן הודעה מראש.10.9. בנוסף לאמור לעיל השתתפות בקבוצות הפורום של האתר כפופים לתנאים המפורטים שלהלן והסכמה להם.10.9.1. אסור לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינו חוקי ו/או מפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או גס ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.10.9.2. אסור להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.10.9.3. אסור לשלוח לפורום הגולשים מידע העלול לשדל את המשתמשים האחרים ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או מוסרית ו/או שעלולה לגרום לנזק. כמו כן, אסור לשלוח חומר הכולל וירוס /ואו תוכנת מחשב העלולה לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים בפורום הגולשים.

11. מודעות דרושים המשתמש מוזמן לעיין במודעות הדרושים שמתפרסמות באתר מטעם קונטקסט שיווק. המודעות מוסרות מידע כללי בלבד בדבר המשרות המוצעות מעת לעת על ידי קונטקסט שיווק. כדי להתקבל לעבודה יהיה על המשתמש לסיים בהצלחה את הליך המיון והסינון הרגיל של קונטקסט שיווק. העובדה כי המשתמש פנה אל קונטקסט שיווק בעקבות הפרסום באתר לא תקנה לו יתרון כלשהו.

12. קישורים לאתרים נוספים (links)12.1. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.12.2. בכל הנוגע לקישורים לאתרים אחרים שאינם מתופעלים על ידי קונטקסט שיווק, קונטקסט שיווק לא תהיה אחראית לנכונות המידע ו/או לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים אלה או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם. כל המשתמש בהמלצות או במידע אשר מצויים בקישורים באתר www.superkids.co.il הינו באחריותו המלאה בלבד או באחריותו המלאה של האפוטרופוס החוקי שלו ולא יהיה ניתן לתבוע מקונטקסט שיווק כל תביעת נזיקין מכל סוג שהוא גם בעתיד.

13. תנאים נוספים 13.1. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. בכלל זה, אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.13.2. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.13.3. הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.13.4. קונטקסט שיווק שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות מעת לעת כל חלק מהמידע המצוי באתר, על ידי עדכון האתר. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי קונטקסט שיווק בגין שינויים במידע באתר.13.5. קונטקסט שיווק רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד קונטקסט שיווק לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.13.6. המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין קונטקסט שיווק כל קשר ו/או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.13.7. הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד.13.8. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.אם אינך מסכים לכללי השימוש, התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה , אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר. מדיניות הפרטיות שלך חשובה לנו. על מנת להגן על הפרטיות שלך קונטקסט שיווק מספקת מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו.במידע הנמסר לצורך ביצוע עסקת רכישה או לכל מטלה אחרת, קונטקסט שיווק עושה שימוש אך ורק לצורך ביצוע אותה עסקה או מטלה, והמטלות הנגזרות ממנה. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש לביצוע העסקה או השלמה המטלה (כגון לחברות האשראי). קונטקסט שיווק תעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת, ו/או בפרטי הקשר האחרים שמסרת, לצורך משלוח דוא"ל חוזר ו/או תגובה לפנייתך, ולא למטרה אחרת ולא נמסור את פרטי הקשר שמסרת לכל גוף אחר. דואר שיווקי ישלח רק במקרה שניתנה הסכמה מפורשת בכתב בהתאם לדרישות החוק.קונטקסט שיווק אינה עושה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, אלא לביצוע התשלום, ואינה מעבירה אותם לכל גורם נוסף זולת לצורך הוצאה לפועל של העסקה שביקשת לבצע. בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו בפניך, התכנים שעניינו אותך, זמן שהייה באתר ואילו פעולות ביצעת קונטקסט שיווק רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. קונטקסט שיווק רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש אישית או מאפשרים לזהות אותו באופן אישי.קונטקסט שיווק אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמשים בפורום הגולשים, אולם היא שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים לה) במקרים בהם הדין מקנה לה זכות לעשות כן.שילב רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות.

לשאלות בענין הגנת הפרטיות באתר, וכן לכל תלונה אחרת הקשורה באתר, אנא פנה בכתב באמצעות דוא"ל שכתובתו [email protected].